دانلود رایگان شناسايي و تبيين شايستگيهاي مديران مدارس متوسطه (مورد مطالعه: مدارس متوسطه ناحيه 4 مشهد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان شناسايي و تبيين شايستگيهاي مديران مدارس متوسطه (مورد مطالعه: مدارس متوسطه ناحيه 4 مشهد) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : خانواده و پژوهش

تعداد صفحات :28

هدف این پژوهش شناسایی شایستگی ها و ارائه مدل شایستگی مدیران مدارس متوسطه و سنجش اعتبار مدل استخراج شده است. این پژوهش در سال 1394 در مدارس متوسطه ناحیه 4 مشهد انجام گرفت. به همین منظور دو سوال تحقیق مورد بررسی قرار گرفت: 1.شایستگی های مدیران مدارس شامل چه ابعاد و مولفه هایی است؟ 2. آیا مدل شایستگی استخراج شده از تحقیق معتبر است؟در این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی (آمیخته) استفاده شده است. طرح تحقیق نیز از نوع آمیخته اکتشافی است، زیرا ابتدا از روش کیفی استفاده شده و سپس سنجش مدل شایستگی با روش کمی انجام گرفته است. در قسمت کیفی پژوهش با 19 نفر از مدیران ارشد ستادی، مدیران و معاونان آموزشی مدارس متوسطه مصاحبه شده است. موضوع مصاحبه، شایستگی های مدیران بوده است. برای تحلیل محتوا از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده و مدل اولیه شایستگی شامل ابعاد و مولفه های شایستگی مدیران مدارس متوسطه استخراج شد. سپس در قسمت کمی برای سنجش مدل شایستگی، از پرسشنامه ای محقق ساخته حاوی 44 سوال استفاده شده که میان مدیران و معاونان آموزشی و مدیران ارشد ستادی و کارشناسان اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد توزیع شده و در نهایت 140 پرسشنامه گردآوری شده است.برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار آموس استفاده شده است. نتایج نشان داده که همه ابعاد و مولفه های مدل شایستگی مدیران مدارس متوسطه مورد تایید واقع شده است.
كلید واژه: شایستگی، مدل شایستگی، مدیران مدارس متوسطه

لینک کمکی