دانلود رایگان رابطه شخصيت خودشيفته و دلبستگي آسيب پذير با قلدري (زورگويي) و سرمايه روان شناختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان رابطه شخصيت خودشيفته و دلبستگي آسيب پذير با قلدري (زورگويي) و سرمايه روان شناختي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي باليني و شخصيت (دانشور رفتار)

تعداد صفحات :13

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی الگوی ساختاری رابطه شخصیت خودشیفته و دلبستگی آسیب پذیر با زورگویی و سرمایه روان شناختی اجرا شد.روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت مخابرات تهران تشکیل دادند که از بین آن ها 345 نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سرمایه روان شناختی، پرسشنامه محقق ساخته قلدری، پرسشنامه سبک های دلبستگی آسیب پذیر و پرسشنامه شخصیت خودشیفته بودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی معادله ساختاری تحلیل گردید.نتایج: نتایج حاصل از الگوسازی معادله ساختاری نشان داد که دلبستگی آسیب پذیر با زورگویی دارای رابطه مستقیم و معنادار و زورگویی همراه با شخصیت خودشیفته با سرمایه روان شناختی دارای رابطه مستقیم و معنادار هستند. همچنین نتایج نشان داد که زورگویی متغیر واسطه ای کامل در رابطه دلبستگی آسیب پذیر با سرمایه روان شناختی است.بحث و نتیجه گیری: در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که دلبستگی آسیب پذیر همراه با شخصیت خودشیفته و قلدری، می توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب تضعیف سرمایه روان شناختی در انسان ها شوند.
كلید واژه: سرمایه روان شناختی، زورگویی، شخصیت خودشیفته، دلبستگی آسیب پذیر

لینک کمکی