دانلود رایگان اثربخشي درمان شناختي-رفتاري متمرکز بر واحد پردازه اي (MCBT) بر کاهش علائم اضطراب جدايي کودکان 6 و 7 ساله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان اثربخشي درمان شناختي-رفتاري متمرکز بر واحد پردازه اي (MCBT) بر کاهش علائم اضطراب جدايي کودکان 6 و 7 ساله :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي باليني و شخصيت (دانشور رفتار)

تعداد صفحات :18

مقدمه: اضطراب جدایی کودکان یکی از اختلالاتی است که تاثیر منفی در سازگاری اجتماعی، روابط باهمسالان و پیشگویی کننده اختلالات روان پزشکی در دوران نوجوانی است و در صورت عدم درمان این اختلال تا سنین بزرگ سالی ادامه پیدا می کند و ازاین رو مشکلات بسیاری فراروی فرد قرارمی گیرد، بنابراین شناسایی درمان موثر برای این اختلال، ازجمله اثربخشی درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازه ای بر اضطراب جدایی کودکان، هدف پژوهش بود.روش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (دو و سه ماهه) همراه با گروه کنترل بود. نمونه آماری پس از غربالگری از بین 388 کودک پیش دبستان و کلاس اول دبستان شهر قم که با علائم اختلال اضطراب جدایی با روش نمونه گیری چندمرحله ای خوشه ای به تعداد 76 نفر بودند، در هر دو گروه آزمایش و کنترل 33 کودک 6 و 7 ساله با روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه گمارده شدند. گروه آزمایش تحت درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازه ای و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. برای جمع آوری داده ها در چهار مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو و سه ماهه از «پرسشنامه علائم مرضی کودکان» استفاده شد.نتایج: تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تفاوت معنی داری بین دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد. علاوه بر این نتایج نشان داد که اثرات متغیرهای جنس و سن و اثرات متقابل روش درمان و جنس و سن معنادار بودند.بحث و نتیجه گیری: به طورکلی نتایج حاصل از پژوهش حاضر موید موثر بودن درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازه ای در کاهش علائم اضطراب جدایی کودکان دختر و پسر 6 و 7 ساله هست و با توجه به اثربخش تر بودن این روش درمانی برای پسران، استفاده از این پروتکل را برای ایشان پیشنهاد می شود.
كلید واژه: اضطراب جدایی، کودکان، درمان شناختی-رفتاری، رویکرد واحد پردازه ای، ام. سی. بی. تی

لینک کمکی