دانلود رایگان فرسودگي شغلي و گرايش به تغييرکارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان فرسودگي شغلي و گرايش به تغييرکارکنان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس علمي مديريت، اقتصاد کاربردي و تجارت

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

فرسودگی شغلی یک فرآیند روانشناختی است که تحت شرایطاسترس شغلی شدید به وجود می آید و خود را به صورت فر سودگیعاطفی، بدبینی و کاهش احساس شایستگی در انجام وظیفه شخصی نشان می دهد. هدف این تحقیق تبیین فرسودگی شغلی و گرایش کارکنان به تغییر در سازمان و حل مشکلات درون و برون سازمانمی باشد. لذا در این مقاله به تعریف فرسودگی شغلی و آثار مخرب آن بر روی کارکنان، همچنین میزان گرایش به تغییر در کارکنان پرداخته شده است. روش گردآوری داده ها کیفی- کتابخانه ای و بر اساس مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش های قبلی در این زمینه می باشد.

لینک کمکی