دانلود رایگان بررسي تاثير بازاريابي رسانه اجتماعي بر قصد خريد و وفاداري برند در مشتريان مطالعه موردي: فروشگاه هاي لوازم ديجيتالي تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان بررسي تاثير بازاريابي رسانه اجتماعي بر قصد خريد و وفاداري برند در مشتريان مطالعه موردي: فروشگاه هاي لوازم ديجيتالي تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي مديريت، اقتصاد و بازاريابي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

بازاریابی رسانه اجتماعی مفهومی است که در ایران به خصوص در فروشگاه های اینترنتی لوازم دیجیتالی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری برند در مشتریان فروشگاه های اینترنتی لوازم دیجیتالی می باشد. پژوهش حاضر،کاربردی و توصیفی پیمایشی است. برای تایید یا رد فرضیه ها از آزمون t استفاده و برای برازش، مدل تحلیل عاملی تاییدی به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مشتریان فروشگاه های اینترنتی لوازم دیجیتالی در تهران است. در این پژوهش، از روش نمونه گیری تصادفی ساده و از جدول کرجسی مورگان استفاده شده است و بر این اساس 384 پرسشنامه پخش گردیده است. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعات حاضر نشان می دهد که بین متغیرهای تبلیغات دهان به دهان و تبلیغات اینترنتی و جوامع آنلاین با قصد خرید و تبلیغات دهان به دهان و تبلیغات اینترنتی و جوامع آنلاین با وفاداری برند ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج بیان گر آن است که بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی منجر به قصد خرید، افزایش فروش، بهبود خدمات به مشتری، افزایش رضایت و وفاداری مشتری می شود که این امر در نهایت منجر به سودآوری سازمان می شود.

لینک کمکی